Energetický audit

Definice dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění:

Energetický audit je písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.“

Obsahem daného dokumentu je dle vyhlášky 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku popsat a vyhodnotit stávající stav předmětu energetického auditu – charakteristika hlavní činnosti, popis technických zařízení, systémů a budov. Dále se zde uvádějí informace o spotřebách energií za předcházející 3 roky, o vlastních zdrojích a rozvodech energie, významných energetických spotřebičích, o jejich účinnostech. Do vyhodnocení předmětu energetického auditu dále patří vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov, vyhodnocení úrovně energetického managementu hospodaření energií a celková energetická bilance v tabulkové formě.

Důležitou součástí energetického auditu je návrh jednotlivých opatření ke zvýšení účinnosti užití energií a návazně navržení minimálně dvou variant opatření. Výběr optimální varianty se provede na základě výsledků ekonomického vyhodnocení s ohledem na velikost úspory energie a ekologického vyhodnocení.

Závěrem energetického auditu je doporučení energetického specialisty a evidenční list, ve kterém jsou shrnuty nejdůležitější informace a energetické výstupy celého energetického dokumentu.

Kdo je povinný zpracovávat energetický audit?

Povinnost zpracovat energetický audit:

A) má podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem a užívá nebo vlastní energetické hospodářství, a tuto povinnost má jednou za 4 roky. Tuto povinnost nemusí plnit, pokud má zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií (ISO EN 50001) nebo systém environmentálního řízení (ISO EN 14001), který zahrnuje energetický audit.

B) na budovu nebo energetické hospodářství má stavebník, společenství vlastníků jednotek, vlastník budovy nebo energetického hospodářství, pokud tato budova nebo energetické hospodářství má větší roční spotřebu než 700 GJ a pokud všechny jeho budovy nebo energetická hospodářství mají celkovou průměrnou spotřebu energie za poslední kalendářní roky vyšší:

- než 35 000 GJ v případě fyzické a právnické osoby

- než 1 500 GJ v případě organizačních složek státu, krajů, obcí a příspěvkových organizací

C) má stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek v případě větší změny dokončené budovy, která nesplňuje požadavky na energetickou náročnost budovy. V tomto případě je potřeba energetickým auditem prokázat, že by bylo nutné za účelem splnění energetické náročnosti realizovat taková opatření, která nejsou technicky nebo ekonomicky vhodná vzhledem na životnost budovy a její provozní účely.

Kdo může energetický audit zpracovávat?

Tento dokument může zpracovávat pouze energetický specialista s oprávněním provádět energetický audit.

mapka

Kontakt

+420 599 527 327
+420 777 723 344
+420 608 553 344
energo@energo.cz

Sídlo firmy

ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Vřesinská 66/54
708 00 Ostrava - Poruba
Česká republika

Sídlo společnosti

Aktuality

1. 2. 2022
Nová zelená úsporám 2021+

Dne 12.10.2021 byl zahájen příjem žádostí do nový výzvy NZU, které je tentokrát kromě pro rodinné domy otevřena také pro bytové domy i mimo Prahu. Ukončení příjmu žádostí dle Výzvy je 30.6.2025. Podporována jsou opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1.1.2021.

Více aktualit