Nová zelená úsporám 2021+

3. výzva Nové zelené úsporám pro rodinné domy je časově neomezená a bude trvat do roku 2021.

Vybraná pravidla:

Nové rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve než 1.1.2014.

Budova, na niž je poskytnuta podpora, musí splňovat definici rodinného domu, a to jak před realizací opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vyplacení dotace).

Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů (vyplácena až po dokončení realizace opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů).

Fyzické osoby již nemohou v programu Nová zelená úsporám ve 3. výzvě pro rodinné domy žádat o dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva provedenou po 15. 7. 2015 (včetně). K omezení došlo z důvodu, že tuto možnost nově přináší tzv. kotlíkové dotace z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

OBLASTI PODPORY

Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů:

- Podporována opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů prováděná na obálce budovy, jako např. zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy či výměna oken a dveří.

- Podpora může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na budovách, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007.

- V případě, že ke dni evidence žádosti původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy určen na spalování tuhých fosilních paliv a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je žadatel povinen provést jeho výměnu.

 

Maximální výše podpory v oblasti podpory A:

- Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3.

Typ konstrukce

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodová stěna

500

600

800

Střecha

500

600

800

Výplně otvorů

2 100

2 750

3 800

Podlaha na terénu

700

900

1 200

Ostatní konstrukce, stropy

330

400

550

Pozn.: Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,3.

 

Pozn.: Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1 (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory A.4)

Podoblast A.4 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

- Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

- Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

- Jsou-li pro realizaci opatření na některém typu konstrukce navrženy a použity materiály s vydaným Environmentálním prohlášením typu III, je možné uplatnit zvýhodněný koeficient k = 1,5 upravující výši dotace pro daný typ konstrukce a přesně daných podmínek.

Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

- Podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu.

- Podle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory: B.1 a B.2.

- Maximální velikost novostavby RD, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.

 

Maximální výše podpory v oblasti podpory B:

Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům.

Podoblast podpory

Popis

Výše podpory

[Kč/dům]

B.1

Dům s velmi nízkou energetickou náročností

300 000

B.2

Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie

450 000

Pozn.: Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 %.

Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

- Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.

- Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2.

 

Podoblast B.4 - Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným enviromentálním prohlášením typu III

- Jsou-li pro realizaci patření použity výrobky a materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je výstavba zvýhodněna částkou 10 000,- Kč. Pro přiznání musí být použito alespoň 5 různých druhů nebo materiálů s daným prohlášením, přičemž souhrnné způsobilé výdaje spojené s pořízením těchto výrobků a materiálů musí být alespoň 150 000,- Kč.

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

- Je podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pto 3. emisní třídu za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Dále je podporována výměna elektrického vytápění, používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění, za systém s tepelným čerpadlem.

- Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A.

- Podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje.

- Podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem.

- Dotace na realizaci opatření pro efektivní využití zdrojů energie v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5, C.6).

 

Podporované typy zdrojů:

Podoblast podpory

Typ zdroje

Výše podpory [Kč], dle podoblasti

C1.

C.2

C.1.1

C.2.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000

40 000

C.1.2

C.2.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100 000

80 000

C.1.3

C.2.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000

40 000

C.1.4

C.2.4

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

50 000

40 000

C.1.5

C.2.5

Tepelné čerpadlo voda - voda

100 000

80 000

C.1.6

C.2.6

Tepelné čerpadlo země - voda

100 000

80 000

C.1.7

C.2.7

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

75 000

60 000

C.1.8

C.2.8

Plynový kondenzační kotel

18 000

15 000

C.1.9 C.2.9

Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE

40 000 30 000

 

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických systémů

- V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).

- O dotaci v této podoblasti podpory může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů.

Solární termické systémy (C.3.1/C.3.2):

- Podporovány jsou solární termické systémy na přípravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2).

- Podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

- Minimální pokrytí potřeby teplé vody je 50 %.

Solární fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem (C.3.3):

- Instalovaný fotovoltaický systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži (např. sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“).

- Minimální pokrytí potřeby teplé vody je 50 %.

Solární fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou (C.3.4/C.3.5/C.3.6):

- Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí.

- Podpora poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.

- Maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému nesmí být vyšší než 10 kWp.

- Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby je 70 %.

- Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 94 % (Euro účinnost) a technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98 %.

- Systém musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie (zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci přebytků energie.

Podporované typy systémů:

Podoblast podpory

Typ systémů

Výše podpory (Kč)

C.3.1

Solární termický ystém na přípravu teplé vody

35 000

C.3.2

Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění

50 000

C.3.3

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1

55 000
C.3.5

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1

70 000
C.3.6

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1

100 000

 

Podoblast C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

- O podporu v této podoblasti je možné žádat buď současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A nebo i samostatně. Samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně o 20 %.

- Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 % pro centrální systémy a 70 % pro decentrální (lokální) systémy. Účinnost podporovaného zařízení musí být prokázána měřením dle příslušných technických norem.

- Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 h-1.

Podporované typy systémů:

Podoblast podpory

Typ systémů

Výše podpory (Kč)

C.4.1

Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

100 000

C.4.2

Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

75 000

 

Podoblast C.5 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

- Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) pro podoblast podpory C.4.

- Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

- Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

 

Podoblast C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

- O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

- Je-li pro realizaci opatření použit zdroj tepla, solární panely či jednotka nuceného větrání se zpětným získáváním tepla s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je tato instalace zvýhodněna částkou 2 000 Kč. V případě použití více výrobků s vydaným environmentálními prohlášeními se podpora u kombinovaných žádostí v podoblasti podpory C.6 nezvyšuje.

- Environmentální prohlášení musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeno nezávislou akreditovanou osobou.

Další podrobnosti naleznete na stránkách Nová zelená úsporám Státního fondu životního prostředí

mapka

Kontakt

+420 599 527 327
+420 777 723 344
+420 608 553 344
energo@energo.cz

Sídlo firmy

ENERGO-STEEL spol. s r.o.
Vřesinská 66/54
708 00 Ostrava - Poruba
Česká republika

Sídlo společnosti

Aktuality

1. 2. 2022
Nová zelená úsporám 2021+

Dne 12.10.2021 byl zahájen příjem žádostí do nový výzvy NZU, které je tentokrát kromě pro rodinné domy otevřena také pro bytové domy i mimo Prahu. Ukončení příjmu žádostí dle Výzvy je 30.6.2025. Podporována jsou opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1.1.2021.

Více aktualit